در هفته پایانی آذرماه 1398، موسسه حفاظت از محیط زیست قشم برنامه آموزشی را برای کودکان روستاهای حاشیه جنوبی ذخیرگاه زیستکره حرا برگزار نمود. در این برنامه کودکان طی یک سری فعالیت های عملی در نقش پرندگان در حفظ اکوسیستم منطقه و همچنین پایداری معیشت مردم محلی آشنا شدند. آنها همچنین از طریق بازی های آموزشی در خصوص تهدیداتی که در دنیای امروز پرندگان را تهدید می نمایند، و چگونگی تعدیل این تهدیدات مطالبی را یاد گرفتند. 

جهت اطلاع از جزئیات این برنامه آموزشی بر روی اینجا کلیک نمایید!