نسرین حجازی

نسرین حجازی

عضو هیات موسس و مدیر عملیات


یک سازمان موفق برای تضمین ثبات و اثرگذار بودن نیازمند آن است که ضمن پایبندی به رسالت خود، به طور مداوم در راستای رشد و توسعه دچار تغییر و تحول شود. برای مدیریت چنین فرایند متضاد گونه ای لازم است هرگونه تغییر و تحولی که در مسیر پیشرفت حاصل می گردد بارها بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این وظیفه در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم بر عهده نسرین است تا در کنار مدیرعامل کمک کند تا این اطمینان حاصل گردد که همه امور موسسه حساب شده و موثر پیش میروند.  برای این منظور او به وظایف و عملکرد اعضا، برنامه زمان­بندی فعالیت­ های مؤسسه و امور مالی نظارت دارد.