نگرش های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ مادام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮند و آﻣﻮزش محیط زیست در اﯾـﻦ دوران راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش های محیط زﯾﺴﺘﯽ افراد در آینده اﺳﺖ. از این رو برای ما در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم، در بخش آموزش و اطلاع رسانی، هیچ چیز ارزشمندتر از وقت گذرانی با کودکان سرزمینمان در راستای آموزش محیط زیست نیست. ما معتقدیم این مهم به بهترین شکل خود، از طریق بازی کردن و شرکت دادن کودکان در فعالیت های جمعی حاصل می گردد.


به همین جهت، برنامه آموزشی با عنوان "کودک و دریا" در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط این موسسه با همکاری اداره حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و پایش آلودگی دریا و اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان در حاشیه جشنواره غذا و صنایع دستی موسسه خیریه ساحل خلیج فارس در هتل همای بندرعباس برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه، افزایش آگاهی کودکان نسبت به اهمیت محیط زیست دریا و جانوران دریایی با تاکید بر گونه های در معرض خطر انقراض در سواحل جنوبی ایران بود. این مفاهیم به همراه بازی های متنوع از جمله بازی زنجیره غذایی در اقیانوس ها، ساخت کاردستی و نقاشی به کودکان آموزش داده شد. همچنین کودکان با کمک عروسک ‌های‌ جانوران دریایی ساخته شده با نمد و کاموا و قاب کوسه ساخته شده با وسایل بازیافتی توسط کارشناسان این موسسه، با اهمیت اکوسیستم ‌های دریایی و ویژگی‌ برخی از این جانوران آشنا شدند. این برنامه که با پرسش و پاسخ با کودکان همراه بود با استقبال بی نظیر کودکان و خانواده ها روبرو شد.